De SVN heeft een aanvraag ingediend om erkend te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met erkenning als ANBI kunnen giften aan de SVN worden afgetrokken van de belasting. In het kader van die aanvraag moeten een aantal zaken op de website worden gepubliceerd. Die zijn op deze pagina samengebracht.

Naam
Suzuki Veniging Nederland

RSIN
809145017 

Contactgegevens
Secretariaat Mezquitalaan 47, 1064 NS Amsterdam

Doelstelling
Het doel van de vereniging is het in Nederland uitdragen en bevorderen muziekonderwijs aan (jonge) kinderen volgens de filosofie en pedagogische methode van prof.dr. Shinichi Suzuki, zowel in theorie als in praktijk. Dit doel is een directe afgeleide van de doelstelling van de European Suzuki Association (ESA), waarmee de vereniging nauwe banden onderhoudt.

Beleidsplan
Krachtens de statuten tracht de vereniging haar doelen onder meer te bereiken door:
– het beschermen van de namen “Suzuki”, “Suzuki-methode”, “Suzuki-docent” en soortgelijke aanduidingen
– het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie met de ESA en zusterverenigingen in andere landen
– het organiseren van workshops voor Suzuki-leerlingen en ouders
– het organiseren van docentenbijeenkomsten
– het bevorderen van goede docentenopleidingen
– het bevorderen van positieve publiciteit over de Suzuki-methode
– het verstrekken van informatie aan belangstellenden
– het werven van donateurs en het verwerven van eenmalige giften

Eenmaal per kwartaal verschijnt het verenigingsorgaan “Suzuki Nieuws”, dat aan alle leden wordt toegezonden en ook op de website te vinden is.
Om de bij de Suzuki-methode behorende materialen gemakkelijker voor leden en belangstellenden beschikbaar te maken, heeft de vereniging ook een winkel waar via e-mail besteld kan worden. Ledenkortingen op de materialen dragen bij aan de ledenwerving. De winst van de winkel wordt in zijn geheel aangewend voor de doelen van de vereniging.
Docenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen lespraktijk; hun lessen behoren niet tot de verenigingsactiviteiten. Dat geldt ook voor de docentenopleidingen.
De vereniging tracht zo mogelijk landelijke workshops en concerten te organiseren, waar docenten als vrijwilligers aan meewerken. De afgelopen jaren is daarbij een nieuwe traditie ontstaan van een workshop met concert in het najaar op een centrale plek in het land.

Bestuurssamenstelling
Krachtens de statuten telt het bestuur minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de bestuursleden.

Namen van de bestuurders
voorzittter Esther van Eijk
secretaris Ineke Ruhe
penningmeester Martin Loose
lid Coutier Rademaker
lid Scott Cheung

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn vrijwilligers, die hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De belangrijkste voor leden zichtbare activiteiten zijn:
– Het vier keer per jaar verschijnende blad “Suzuki Nieuws” met allerlei interessante artikelen over muziek(onderwijs) en de activiteiten van de vereniging; daarbij is ook veel ruimte voor bijdragen van kinderen. Zie elders op deze website onder de categorie “Krant”.
– De inmiddels jaarlijkse workshop met concert in het najaar. Deze werd laatstelijk gehouden op 5 oktober in Zeist en was een groot succes. Zie voor verdere informatie Suzuki Nieuws nr 30-2 en ook de foto’s en video elders op deze website (“Nationale Suzukidag 2014”).
– De SVN Suzuki winkel (aanwezig op sommige workshops en verder levering per post), die ongeveer alles wat er op Suzuki-gebied te koop is uit voorraad kan leveren en daarmee een belangrijke functie vervult voor leden en niet-leden. Voor leden hanteert de winkel speciale kortingen.

Financiële verantwoording
Zie de cijfers over 2013 met bijbehorende toelichting.

Zie de cijfers over 2014 met bijbehorende toelichting.

Zodra de cijfers over 2015 beschikbaar zijn, zullen die uiteraard hier worden gepubliceerd.